Výsledky v kategórii študentské divadlá

Laureáti:

Divadelný súbor Uložiť ako, Bratislava

Kolektív: Pojdenávanie vo veci Genesis

Študentské divadlo PU v Prešove

J. Jendrichovský: Storočie podľa Márie

Študentské divadlo PU v Prešove
Labyrint romantizmus alebo Spoveď dieťaťa svojho veku (workshopvoá prezentácia)

Čestné uznanie:
Slovenské komunitné divadlo v Londýne, VB

Juliana Sersenová a kol.: Akadémia pre ženy

Čestné uznanie:
Divadlo pri Katedre germanistiky UPJŠ Košice
KA: Schau (Kollektive Aktion: Schauspiel), Košice
Arthur Schnitzler: Liebelei

Labyrint romantizmus alebo Spoveď dieťaťa svojho veku

Tvorivá dielňa nadväzuje na viacročnú koncepciu festivalu Akademický Prešov tým, že lokalizuje svoje interpretácie do nedivadelného prostredia – tzv. site specific, využívajúc génius loci prostredia – v tomto prípade pritiatómového krytu v  Študentskom domove PU, v suteréne ŠD – starý internát. Do spomínaného prostredia
lokalizuje fragmenty zo života slovenských romantikov, dominujú osudy J. M. Hurbana, pričom rad „mikroizbičik“, ciel a  kójí, ktoré naplnili výtvarnými znakmi alebo vlastným konaním členovia súboru aj v alúzii na divadlo
inštalácie, pretože každý z  hercov si svoj „biotop“ upravil podľa svojich predstáv v súlade s  interpretovaným autorským textom. Vedenie dielne: Júlia Rázusová, Miron Pukan, Peter Gustáv Hrbatý, Karol Horák.

One man show
(problematika monodrámy – z tvorby svetových i domá- cich súčasných autorov) – J. Jendrichovský: Storočie podľa Márie

Produkcia vznikla ako typ performancie, ktorá sa usiluje uviesť scénicky autobiografické rozprávanie – v tomto zmysle rozprávanie vnuka, známeho študenta PU (HV a AjaL) J. Jendrichovského, dlhoročného člena ŠD PU. Osobitosť spomínaného útvaru vyplýva z  citlivého prístupu protagonistu tejto monodrámy k  svojej babke, s  ktorou Jendrichovský prežil svoje detstvo a mladosť v Starej Ľubovni, čo je oblasť označená stretom troch odlišných kultúr – spišská, goralská a ukrajinská. V inscenácii sa používa minimalistická scénografia, inscenačná podoba sa budovala prevažne na vycizelovanom javiskovom prejave, hlavne v jazykovo-intonačnej rovine, kompozíciu výrazne ovplyvnila
aj hudobná zložka, pretože interpret používal vo svojom vystúpení akordeón. Tento nástroj obohacoval produkciu o  ďalší umelecký rozmer, pričom nebol využívaný iba ako náladotvorný prvok, väčšinou ho Jendrichovský využil ako dramatický prostriedok. Vedenie dielne: Peter Palík, Ján Jendrichovský, Karol Horák, Miron Pukan.

Pojednávanie vo veci Genesis

Bratislavský študentský divadelný súbor Uložiť ako sa rozhodol pertraktovať tému dedičnej viny, a  to z  aspektu
súčasného človeka. Snaha hľadať pôvodcu hriechu v  náboženskom i  profánnom zmysle slova, načrtáva otázky o  zodpovednosti za svoje konanie a  rovnako tak o  schopnosti prijať konzekvencie za konanie svojich predkov. Odvážny
a úprimný koncept v divadelne prepracovanom tvare naplnil mnohé významové paradigmy súčasného divadla.

Zdieľajte túto stránku
Top