Výsledky v kategórii umelecký preklad

z nemeckého jazyka

Ide o značne náročný text. Sympatická je ambícia prekladateľa, chýbajú mu však skúsenosti. Bolo treba tvorivejšie pristupovať napríklad pri preklade autorských inovácií, slov, ktoré sú jej výtvorom a naplniť ich aj iným obsahom, ako je uvedené v slovníku. Pokiaľ ide o ocenenie, to závisí od kontextu, totiž konkurencie.

Ľudovít Petraško

Čestné uznanie: Patrik Kondas (FF UPJŠ Košice)

z francúzskeho jazyka

Ide o študentku 3. ročníka bakalárskeho stupňa, ktorá sa podujala na preklad zdanlivo jednoduchého textu z pera súčasného belgického autora a už to je potrebné oceniť (literárny preklad je v porovnaní s odborným prekladom
velmi slabo platený, a preto sa mu študenti vyhýbajú). Na prvý pohľad jednoduchý východiskový text s vysvetlivkami
lexiky pod čiarou je však pomerne zložitý, a to nie z lexikálneho hľadiska, ale predovšetkým preto, lebo hovorovosť sa v ňom strieda s poetickosťou a špecifickou obraznosťou, segmentovanie výpovede je významotvorné, jej rytmus má svoju funkčnosť, a pod. A preklad ? Text v slovenčine nevyznieva  tak, ako originál, neprenáša jeho atmosféru ako celku, hoci na rovine vety nájdeme aj  vydarené riešenia. Prekladateľka robí bežné začiatočnícke chyby: ide predovšetkým o kalky, posuny, zvlášť na osi explicitný-implicitný, o  tlak konštrukcie pôvodiny na slovenčinu, redundantné zámená… Nejasná je aj atomizácia pôvodných súvetí, ich reorganizácia resp. dôvody inej segmentácie.

Zuzana Malinovská

3. miesto: Mariana Michalková (FF UKF Nitra)

Zdieľajte túto stránku
Top